opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

M : Microsoft-Resources@googlegroups.com 14 February 2009 • 3:08PM -0500

Thu gui tu ban dieu hanh cho luan van - http://choluanvan.com
by Http://choluanvan.com

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUP
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#FFFFFF leftmargin=5 topmargin=5 rightmargin=5 bottommargin=5>
<FONT size=2 color=#000000 face="Arial">
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>Moi cac ban ghe tham cho luan van  Canh cua cua tri thuc</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">===================</FONT><BR>
<FONT size=4 face="Tahoma">Dia chi Website: </FONT><A href="http://choluanvan.com/index.htm"><FONT size=4 color=#0000FF face="Tahoma"><B><U>http://choluanvan.com</B></U></FONT></A><BR>
<FONT size=4 face="Tahoma">Blog chinh thuc: </FONT><A href="http://choluanvan.sky.vn"><FONT size=4 color=#0000FF face="Tahoma"><B><U>http://choluanvan.sky.vn</B></U></FONT></A><BR>
<FONT size=4 color=#FF0000 face="Tahoma"><B>Thong tin lien he</B></FONT><BR>
<FONT size=4 face="Tahoma">Email: </FONT><FONT size=4 color=#3366FF face="Tahoma">Choluanvan@gmai...</FONT><BR>
<FONT size=4 face="Tahoma">Dien thoai: 093.6583228</FONT><BR>
<FONT size=4 face="Tahoma">Nick yahoo: </FONT><FONT size=4 color=#3366FF face="Tahoma">Choluanvan</FONT><BR>
<FONT size=4 face="Tahoma">===================</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Hien tai voi co so du lieu bao gom 100.000 tai lieu toan van o moi the loai va linh vuc. Cho luan van la website hang dau trong linh vuc cung cap cac tai lieu co gia tri cao nham dap ung nhu cau hoc tap cua hoc vien, sinh vien, gioi tri thuc trong nuoc va ngoai nuoc nhu:</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Luan van Cao hoc - Luan van Thac si  Tien si cac linh vuc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Khoa luan, Luan van tot nghiep Dai hoc - Cu nhan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Bao cao - Chuyen de thuc tap tot nghiep</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Do an tot nghiep cac chuyen nganh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Tieu luan - De an - Bai thu hoach </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ De tai nghien cuu khoa hoc cac cap</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Sach - Tap chi - Tai lieu gia tri cao</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ De cuong Luan van  Chuyen de - Bao cao  tieu luan </FONT><FONT size=4 face="Tahoma"><B>(Mien phi)</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Bai giang - Tai lieu on thi </FONT><FONT size=4 face="Tahoma"><B>(Mien phi)</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Tom tat luan an tien si </FONT><FONT size=4 face="Tahoma"><B>(Mien phi)</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Bai bao - Cong trinh nghien cuu </FONT><FONT size=4 face="Tahoma"><B>(Mien phi)</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Huong dan - Mau bia luan van </FONT><FONT size=4 face="Tahoma"><B>(Mien phi)</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">+ Phan mem + Font ho tro </FONT><FONT size=4 face="Tahoma"><B>(Mien phi) </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#FF0000 face="Tahoma"><B>A. Luan van Thac si - Tien si - De tai nghien cuu  MBA  Cao hoc</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>1. Luan van thac si Kinh te </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Tai chinh Ngan hang</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Ke toan - Kiem toan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Quan tri Kinh doanh </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Quan tri Nhan luc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Quan tri Du lich </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Quan tri Chien luoc </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Thuong mai - KTQT</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Marketing - Thuong hieu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Dau tu - Bao hiem</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Kinh te phat trien</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Kinh te nong nghiep</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Kinh te chinh tri</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Quan ly nha nuoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Hanh chinh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>2. Luan van thac si Khoa hoc cong nghe </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Cong nghe thong tin</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Dien tu vien thong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Khoa hoc tu nhien</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Toan hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Vat Ly</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Hoa hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Khi tuong thuy van</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Dia chat & Hai duong hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>3. Luan van thac si Kien truc - Xay dung</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Kien truc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Xay dung</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Cau duong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>4. Luan van thac si Xa hoi - Giao duc - Su pham</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Ngu Van - Van hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Quan ly giao duc - Giao duc hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Tam ly hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Triet hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Dia ly</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Lich su</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>5. Luan van thac si Nong nghiep -Moi truong - CNSH</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Nong nghiep - Ung dung sinh hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Cong nghe sinh hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Y duoc + Sinh hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van thac si Moi truong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>6. Luan van thac si tieng Anh</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#FF0000 face="Tahoma"><B>B. Luan van - Do an tot nghiep - Chuyen de tot nghiep </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>7. Luan van Ke toan - Kiem toan </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan nguyen vat lieu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan chi phi & gia thanh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan ban hang</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan tien luong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan tieu thu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan doanh thu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan thanh pham</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan tai san </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan thue</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan nghiep vu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke toan tong hop</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Cong tac to chuc Ke toan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">To chuc Hach toan ke toan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Kiem toan cac phan hanh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Kiem toan Noi bo</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Kiem toan Doc lap</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Phan tich Bao cao tai chinh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>8. Luan van Tai chinh - Ngan hang</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tai chinh tien te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tin dung & Rui ro tin dung</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thanh toan & The thanh toan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Co phan hoa doanh nghiep</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Bao lanh ngan hang & Tai tro XNK</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Phan tich tinh hinh tai chinh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Dich vu & Nghiep vu ngan hang</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tai chinh cong - Ngan sach</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ty gia - Hoi doai - Lai xuat</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thi truong ngoai hoi & Kinh doanh ngoai hoi</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thi truong chung khoan </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Dia chinh - Bat dong san</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tham dinh - Dinh Gia</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>9. Luan van Quan tri Kinh doanh tong hop</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Hoat dong kinh doanh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan tri chien luoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan ly cong nghe</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan tri chat luong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan tri rui ro</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan tri san xuat</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong tac to chuc bo may</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Canh tranh & Nang luc canh tranh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>10. Luan van Quan tri Nhan luc</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van To chuc - Quan ly nhan su</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tuyen dung - Viec lam</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tien luong - Thu lao - Tien thuong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>11. Luan van Quan tri Von</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Huy dong von</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Su dung von</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Von co dinh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Von luu dong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan ly von</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>12. Luan van Quan tri Du lich - Khach san</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan tri Du lich</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Lu hanh - Tour - Huong dan du lich</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Khach san & Nha hang</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Chat luong & Nghiep vu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>13. Luan van Thuong mai & Kinh te quoc te</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tieu thu san pham</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Xuat Nhap khau - Nhap khau  Xuat khau</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Hoi nhap - Quan he kinh te </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van WTO & Toan cau hoa</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thanh toan quoc te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Hai quan - Thue Quan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ho tro & xuc tien thuong mai</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Doi ngoai - Ngoai thuong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>14. Luan van Kinh te Dau tu</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Dau tu truc tiep nuoc ngoai</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Dau tu trong nuoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Du an dau tu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan ly - Rui ro dau tu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Dau thau</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>15. Luan van Kinh te Bao hiem </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Bao hiem Y te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Bao hiem Xa hoi</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Bao hiem Nhan tho</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Bao hiem Hoa hoan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>16. Luan van Kinh te Nong nghiep</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Nong - Lam - Ngu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ho nong dan - HTX</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Chuyen dich co cau</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>17. Luan van Kinh te hoc & cong cong</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Kinh te vi mo</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Kinh te vi mo</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Lich su kinh te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>18. Luan van Kinh te chinh tri</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Kinh te nha nuoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghiep hoa  Hien dai hoa</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>19. Luan van Ke hoach & Kinh te Phat trien </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ke hoach - Chinh sach</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Chien luoc phat trien</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan ly do thi</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>20. Luan van Marketing - Thuong hieu - Quang cao - PR</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Marketing </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thuong hieu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Kenh phan phoi</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quang cao - Tiep thi</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan he cong chung (PR)</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>21. Luan van Luat tong hop </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Luat kinh te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Luat hinh su</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Luat dan su</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Luat quoc te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Luat hanh chinh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>22. Luan van Thue - Hop dong</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thue GTGT</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thue thu nhap</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thue xuat nhap khau</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>23. Luan van Thong ke kinh te</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thong ke </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thong ke kinh doanh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Toan kinh te </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>24. Luan van Tai nguyen Moi truong  Cong nghe sinh hoc</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan ly moi truong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tai nguyen thien nhien</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van O nhiem Dat - Nuoc  Khong khi</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Quan ly - Chuyen doi dat dai</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Xu ly o nhiem - Bao ve moi truong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>25. Luan van Y hoc - Duoc lieu </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Bac Si</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Duoc si</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Y khoa</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Y hoc du phong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Dieu duong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>26. Luan van Khoa Su pham</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Su pham Toan hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Su pham Vat Ly hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Su pham Hoa Hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Su pham Sinh hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Su pham Dia Ly</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Su pham Giao duc Cong Dan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Su pham Ngu Van</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>27. Luan van Khoa hoc xa hoi va nhan van</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Tam ly hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Xa hoi hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Triet hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Chinh tri hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Van hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ngon ngu hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Lich su</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Luu tru - Thong tin - Thu vien</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Bao chi va tuyen truyen</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>28. Luan van Cong nghe thong tin & Tin hoc Kinh te</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Ky thuat lap trinh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Mang may tinh & An ninh bao mat</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Khoa hoc may tinh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghe phan mem</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghe tri thuc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van He thong thong tin</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>29. Luan van Dien tu - Vien Thong  Co khi</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Dien tu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van He thong vien thong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Thong tin vo tuyen</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Vi he thong va Vi co dien tu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Dieu khien tu dong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Co dien </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Co khi che tao may</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>30. Luan van Kien truc - Xay dung - Cau duong</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Kien truc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Xay dung cong trinh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>31. Luan van Cong nghe tong hop </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghe thuc pham </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghe May va thiet ke thoi trang</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghe Hoa hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghe Det - Soi - Da giay</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Khoa hoc va Cong nghe vat lieu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghe Sinh hoc - Moi truong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Luan van Cong nghe nhiet lanh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"><B>32. Luan van Tieng Anh </B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#FF0000 face="Tahoma"><B>C. Bao cao thuc tap tot nghiep cap do dai hoc  cao dang</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Ke toan  Kiem toan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Tai chinh Ngan hang</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Quan tri Kinh doanh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Quan tri Nhan luc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Quan tri Chat luong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Quan tri Chien luoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Quan ly Cong nghe</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Quan tri Du lich</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Khach san  Nha Hang</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Kinh te Thuong mai</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Kinh te Moi truong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Kinh te Dau tu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Kinh te Bao hiem</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Kinh te Nong nghiep</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Kinh te Cong nghiep</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Kinh te quoc te va Kinh doanh Quoc te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Kinh te Phat trien</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Moi truong - Do thi</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Marketing - Thuong hieu  Quang Cao - PR</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Thuong hieu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Luat kinh te </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Thue - Hop dong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Nong - Lam - Ngu nghiep</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Thong ke kinh te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Cong nghe thong tin</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Dien tu vien thong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bao cao thuc tap Tieng Anh</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#FF0000 face="Tahoma"><B>D. Tieu luan  De an - bai tap cac chuyen nganh cap do dai hoc, cao dang, cao hoc.</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Triet hoc </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Kinh te chinh tri</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Chu nghia xa hoi khoa hoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Lich su Dang - Quan su</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Tu tuong HCM  Mac Le Nin</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Van hoa</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Kinh te vi mo</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Kinh te vi mo</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Ke toan - Kiem toan</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Tai chinh - Ngan hang</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Quan tri Kinh doanh tong hop</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Quan tri Nhan luc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Quan ly chat luong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Quan tri chien luoc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Quan tri rui ro</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Quan tri von</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Quan tri san xuat</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Quan ly cong nghe</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Thuong mai</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Kinh te Dau tu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Kinh te Bao hiem </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Kinh te Nong nghiep</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Ke hoach & Kinh te phat trien</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Marketing - Thuong hieu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Du lich - Khach san</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Luat - Thue - Hop dong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan TTCK - Bat dong san</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tieu luan Kinh te quoc te</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#FF0000 face="Tahoma"><B>E. Tai lieu tham khao - Cong trinh Nghien cuu - Sach Bao</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Kinh te - Quan ly</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Cong nghe thong tin</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Dien tu - Vien thong </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Kien truc - Xay dung</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Khoa hoc Ky thuat</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Khoa hoc Tu nhien</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Khoa hoc Thuong thuc</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Van hoc - Tieu thuyet</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Van hoa - Nghe thuat </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Lich su - Dia Ly </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Triet hoc - Tam Ly</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Chinh tri - Phap luat</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Ton giao - Tin nguong</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Giao duc - Giao khoa</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Ky nang - Nghiep vu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Ngoai ngu - Ngoai van</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#FF0000 face="Tahoma"><B>F. Downloadmien phi</B></FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Font ho tro + Bo go tieng Viet</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Phan mem ho tro</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tap hop cac mau bia luan van</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Huong dan thuc hien & trinh bay luan van</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Tom tat luan van thac si - tien si</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">De cuong Luan van - Chuyen de - Bao cao</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bai Giang - Tai lieu on thi</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 face="Tahoma">Bai bao - Cong trinh nghien cuu</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#6600FF face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#6600FF face="Tahoma">- Danh muc de tai duoc cap nhat thuong xuyen trong ngay, trong tuan, trong thang.</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#6600FF face="Tahoma">- Hinh thuc dat mua don  gian. Thoi gian giao dich, phuong thuc thanh toan nhanh chong, dam bao uy tin chat luong phuc vu. </FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#6600FF face="Tahoma">- Che do bao hanh tai lieu 5 nam. Tat ca tai lieu tai cho luan van deu o ban mem thuan loi cho muc dich tham khao va nghien cuu.</FONT></DIV>
<DIV>
<FONT size=4 color=#6600FF face="Tahoma">- He thong ho tro truc tuyen chuyen nghiep voi phuong cham “Vui long khach den duoc long khach di”</FONT></DIV>
<DIV align=center>
<FONT size=4 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
<DIV align=center>
<FONT size=4 face="Tahoma">==================================</FONT></DIV>
<DIV align=center>
<FONT size=4 color=#FF0000 face="Tahoma"><B>Moi thong tin nhu cau xin vui long lien he:</B></FONT></DIV>
<DIV align=center>
<FONT size=4 face="Tahoma">==================================</FONT></DIV>
<DIV align=center>
<FONT size=4 face="Tahoma">Email: Choluanvan@gmai...</FONT></DIV>
<DIV align=center>
<FONT size=4 face="Tahoma">Dien thoai lien lac: 093.6583228</FONT></DIV>
<DIV align=center>
<FONT size=4 face="Tahoma">Yahoo Messenger: Choluanvan</FONT></DIV>
<DIV align=center>
<FONT size=4 face="Tahoma">==================================</FONT></DIV>
<DIV align=center>
<IMG align=baseline border=0 width=214 height=210 src="cid:+CID_ID+___img1.jpg"></DIV>
<DIV>
<FONT size=5 face="Tahoma"> </FONT></DIV>
</FONT>
<br>
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~<br>
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Microsoft Technical Support & Windows XP VISTA Resources" group. <br> To post to this group, send email to Microsoft-Resources@goog... <br> To unsubscribe from this group, send email to Microsoft-Resources+unsubscribe@goog... <br> For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/Microsoft-Resources?hl=en<br>
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---<br>
</BODY></HTML>
<br>

Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.