opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

g : gnome@softcatala.net 20 April 2007 • 4:32PM -0400

Re: [gnome] traducció del baobab (documentació)
by Xavier Conde Rueda

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUPBones Gil, algunes correccions:

#: C/baobab.xml:115(para)
msgid "<application>Disk Usage Analyzer</application> is is a
graphical, menu-driven application to analyse disk usage in any Gnome
environment. <application>Disk Usage Analyzer</application> can easily
scan either the whole filesystem tree, or a specific user-requested
directory branch (local or remote)."
msgstr "L'<application>analitzador de l'ús dels discs</application> és
una aplicació gràfica controlada a través del menú per analitzar l'ús
dels discs en qualsevol entorn GNOME. L'<application>analitzador de
l'ús dels discs</application> pot escanejar fàcilment tan tot l'arbre
del sistema de fitxers complet, o una branca de carpeta en concret que
l'usuari vulgui (ja sigui local o remota)."

-- menu-driven: jo ho traduïria per "aplicació gràfica"; entenc que
l'autor volia especificar que no és una aplicació de text, com el
df/du.

-- pot escanejar fàcilment tot l'arbre complet del sistema de fitxers,
o només una branca...

msgstr "També detecta automàticament en temps real els canvis que es
facin en el vostre directori d'inici així com qualsevol dispositiu
muntat/desmuntat. L'<application>analitzador de l'ús dels
discs</application> també proporciona una finestra de mapa d'arbre
gràfic complet per a cada carpeta seleccionat."

-- seleccionat -> seleccionada

#: C/baobab.xml:136(para)
msgid "from Nautilus \"Open with...\" ;"
msgstr "des del Nautilus «Obre amb...»"

-- des del menú <obre amb> del nautilus

#: C/baobab.xml:143(para)
msgid "<command>baobab <full_path_to_a_directory></command>,
then press <keycap>Return</keycap>."
msgstr "<command>baobab <camí_complet_a_una_carpeta></command>,
i després premeu <keycap>Retorn</keycap>."

-- retorn -> tecla de retorn

#: C/baobab.xml:145(para)
msgid "If launched from Gnome menu, <application>Disk Usage
Analyzer</application> starts and remains in a stand-by state, waiting
for user action."
msgstr "Si s'executa des del menú del Gnome,
l'<application>analitzador de l'ús dels discs</application> s'inicia i
es manté en en espera d'una acció per part de l'usuari."

-- en en espera

#. ==== End of Figure ====
#: C/baobab.xml:164(para)
msgid "The user can then:"
msgstr "L'usuari pot fer:"

-- L'usuari pot: (les frases següents comencen amb infinitiu)

#: C/baobab.xml:168(para)
msgid "select a specific local directory branch to scan"
msgstr "seleccionar una branca de carpeta local en concret per escanejar"

#: C/baobab.xml:170(para)
msgid "select a remote server and folder to scan"
msgstr "seleccionar un servidor i carpeta remota per escanejar"

-- per a

#: C/baobab.xml:198(title)
msgid "Disk Usage Analyzer Full filesystem scan"
msgstr "Escaneig complet del vostre sistema de fitxers amb analitzador
de l'ús dels discs"

-- l'analitzador

#: C/baobab.xml:222(para)
msgid "<application>Disk Usage Analyzer</application> will not count
the /proc dir, nor any file size that is not related to a \"plain\"
file, so symlinks, character blocks, device blocks will not be part of
the directory size."
msgstr "L'<application>analitzador de l'ús dels discs</application> no
tindrà en compte el directori /proc, així com tampoc cap mida de
fitxer que no estigui relacionada amb un fitxer «pla», de manera que
els enllaços simbòlics, els blocs de caràcters i els blocs de
dispositius no seran part de la mida de la carpeta."

-- .. no tindrà en compte el directori /proc, ni les mides dels
fitxers que no siguin fitxers físics. Per tant, ni els enllaços
simbòlics, ni els blocs de caràcters ni els dispositius de blocs es
tindran en compte en la mida del directori."

#: C/baobab.xml:226(para)
msgid "Hard-links are managed in a different way: this first hardlink
is counted as a normal file, while the subsequent links to the same
inode device are not counted in the total, but highlighted in the
right-hand column of the window."
msgstr "Els enllaços forts es gestionen de manera diferent: el primer
enllaç fort es compta com a fitxer normal, mentre que els subsegüents
enllaços al mateix dispositiu de inode no es comptaran en el total,
però es ressaltaran en la columna dreta de la finestra."

-- dispostiu de inode: dispositiu inode

#: C/baobab.xml:313(para)
msgid "<guilabel>Treemap</guilabel> concepts have been developed by
Ben Shneiderman in the '90s. Read his <ulink type=\"http\"
url=\"http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/index.shtml\">vision
on treemaps</ulink>."
msgstr "El concepte de <guilabel>mapa d'arbre</guilabel> l'ha
desenvolupat en Ben Shneiderman a la dècada dels 90. Llegiu aquesta
<ulink type=\"http\"
url=\"http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/index.shtml\">visió
sobre els mapes d'arbre</ulink>."

-- l'ha desenvolupat: va ser desenvolupat per

#. ==== End of Figure ====
#: C/baobab.xml:333(para)
msgid "Figure shows an example of treemap's theory. Each node (as
shown in the tree diagram) has a name (a letter) and an associated
size (a number). The size of leaves may represent for instance the
size of individual files, the size of non-leaf nodes is the sum of the
sizes of its children."
msgstr "La figura mostren un exemple de la teoria de mapa d'arbre.
Cada node (tal com es mostra en el diagrama d'arbre) te un nom (una
lletra) i una mida associada (un nombre). La mida de les fulles pot
representar per exemple la mida de cada fitxer per si sol, la mida
dels nodes que no són fulles és la suma de la mida dels seus fills."

-- La figura mostra
-- te un nom -> té
-- La mida de les fulles pot representar per exemple la mida de cada
fitxer per si sol; la mida dels nodes que no són fulles és la suma de
la mida dels seus fills. (he canviat la coma per un punt i coma)

Bona feina!

El 14/04/07, gil forcada <gilforcada@guif...> ha escrit:
> bones,
>
> més documentació :)
>
> diverses paraules que em sonen molt malament, tot i que no són
> malsonants:
> - menu-driven a la frase:
> msgid "Disk Usage Analyzer is a graphical, menu-driven viewer that you
> can use to view and monitor your disk usage and folder structure."
>
> la Sílvia em va aconsellar fer servir «controlar»
>
> - treemap en el sentit de http://en.wikipedia.org/wiki/Treemap
> ho he deixat per mapa d'arbre que diria que més o menys ja deu ser això
>
> adjunto el po
>
> salut!
> --
> gil forcada
>
> guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
>
>


--
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

Related Messages

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.