opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

g : gnome@softcatala.net 20 April 2007 • 7:30PM -0400

Re: [gnome] traducció del baobab (documentació)
by gil forcada

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUPfet!

salut!
El dv 20 de 04 del 2007 a les 10:32 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
escriure:
> Bones Gil, algunes correccions:
>
> #: C/baobab.xml:115(para)
> msgid "<application>Disk Usage Analyzer</application> is is a
> graphical, menu-driven application to analyse disk usage in any Gnome
> environment. <application>Disk Usage Analyzer</application> can easily
> scan either the whole filesystem tree, or a specific user-requested
> directory branch (local or remote)."
> msgstr "L'<application>analitzador de l'ús dels discs</application> és
> una aplicació gràfica controlada a través del menú per analitzar l'ús
> dels discs en qualsevol entorn GNOME. L'<application>analitzador de
> l'ús dels discs</application> pot escanejar fàcilment tan tot l'arbre
> del sistema de fitxers complet, o una branca de carpeta en concret que
> l'usuari vulgui (ja sigui local o remota)."
>
> -- menu-driven: jo ho traduïria per "aplicació gràfica"; entenc que
> l'autor volia especificar que no és una aplicació de text, com el
> df/du.
>
> -- pot escanejar fàcilment tot l'arbre complet del sistema de fitxers,
> o només una branca...
>
> msgstr "També detecta automàticament en temps real els canvis que es
> facin en el vostre directori d'inici així com qualsevol dispositiu
> muntat/desmuntat. L'<application>analitzador de l'ús dels
> discs</application> també proporciona una finestra de mapa d'arbre
> gràfic complet per a cada carpeta seleccionat."
>
> -- seleccionat -> seleccionada
>
> #: C/baobab.xml:136(para)
> msgid "from Nautilus \"Open with...\" ;"
> msgstr "des del Nautilus «Obre amb...»"
>
> -- des del menú <obre amb> del nautilus
>
> #: C/baobab.xml:143(para)
> msgid "<command>baobab <full_path_to_a_directory></command>,
> then press <keycap>Return</keycap>."
> msgstr "<command>baobab <camí_complet_a_una_carpeta></command>,
> i després premeu <keycap>Retorn</keycap>."
>
> -- retorn -> tecla de retorn
>
> #: C/baobab.xml:145(para)
> msgid "If launched from Gnome menu, <application>Disk Usage
> Analyzer</application> starts and remains in a stand-by state, waiting
> for user action."
> msgstr "Si s'executa des del menú del Gnome,
> l'<application>analitzador de l'ús dels discs</application> s'inicia i
> es manté en en espera d'una acció per part de l'usuari."
>
> -- en en espera
>
> #. ==== End of Figure ====
> #: C/baobab.xml:164(para)
> msgid "The user can then:"
> msgstr "L'usuari pot fer:"
>
> -- L'usuari pot: (les frases següents comencen amb infinitiu)
>
> #: C/baobab.xml:168(para)
> msgid "select a specific local directory branch to scan"
> msgstr "seleccionar una branca de carpeta local en concret per escanejar"
>
> #: C/baobab.xml:170(para)
> msgid "select a remote server and folder to scan"
> msgstr "seleccionar un servidor i carpeta remota per escanejar"
>
> -- per a
>
> #: C/baobab.xml:198(title)
> msgid "Disk Usage Analyzer Full filesystem scan"
> msgstr "Escaneig complet del vostre sistema de fitxers amb analitzador
> de l'ús dels discs"
>
> -- l'analitzador
>
> #: C/baobab.xml:222(para)
> msgid "<application>Disk Usage Analyzer</application> will not count
> the /proc dir, nor any file size that is not related to a \"plain\"
> file, so symlinks, character blocks, device blocks will not be part of
> the directory size."
> msgstr "L'<application>analitzador de l'ús dels discs</application> no
> tindrà en compte el directori /proc, així com tampoc cap mida de
> fitxer que no estigui relacionada amb un fitxer «pla», de manera que
> els enllaços simbòlics, els blocs de caràcters i els blocs de
> dispositius no seran part de la mida de la carpeta."
>
> -- .. no tindrà en compte el directori /proc, ni les mides dels
> fitxers que no siguin fitxers físics. Per tant, ni els enllaços
> simbòlics, ni els blocs de caràcters ni els dispositius de blocs es
> tindran en compte en la mida del directori."
>
> #: C/baobab.xml:226(para)
> msgid "Hard-links are managed in a different way: this first hardlink
> is counted as a normal file, while the subsequent links to the same
> inode device are not counted in the total, but highlighted in the
> right-hand column of the window."
> msgstr "Els enllaços forts es gestionen de manera diferent: el primer
> enllaç fort es compta com a fitxer normal, mentre que els subsegüents
> enllaços al mateix dispositiu de inode no es comptaran en el total,
> però es ressaltaran en la columna dreta de la finestra."
>
> -- dispostiu de inode: dispositiu inode
>
> #: C/baobab.xml:313(para)
> msgid "<guilabel>Treemap</guilabel> concepts have been developed by
> Ben Shneiderman in the '90s. Read his <ulink type=\"http\"
> url=\"http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/index.shtml\">vision
> on treemaps</ulink>."
> msgstr "El concepte de <guilabel>mapa d'arbre</guilabel> l'ha
> desenvolupat en Ben Shneiderman a la dècada dels 90. Llegiu aquesta
> <ulink type=\"http\"
> url=\"http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/index.shtml\">visió
> sobre els mapes d'arbre</ulink>."
>
> -- l'ha desenvolupat: va ser desenvolupat per
>
> #. ==== End of Figure ====
> #: C/baobab.xml:333(para)
> msgid "Figure shows an example of treemap's theory. Each node (as
> shown in the tree diagram) has a name (a letter) and an associated
> size (a number). The size of leaves may represent for instance the
> size of individual files, the size of non-leaf nodes is the sum of the
> sizes of its children."
> msgstr "La figura mostren un exemple de la teoria de mapa d'arbre.
> Cada node (tal com es mostra en el diagrama d'arbre) te un nom (una
> lletra) i una mida associada (un nombre). La mida de les fulles pot
> representar per exemple la mida de cada fitxer per si sol, la mida
> dels nodes que no són fulles és la suma de la mida dels seus fills."
>
> -- La figura mostra
> -- te un nom -> té
> -- La mida de les fulles pot representar per exemple la mida de cada
> fitxer per si sol; la mida dels nodes que no són fulles és la suma de
> la mida dels seus fills. (he canviat la coma per un punt i coma)
>
> Bona feina!
>
> El 14/04/07, gil forcada <gilforcada@guif...> ha escrit:
> > bones,
> >
> > més documentació :)
> >
> > diverses paraules que em sonen molt malament, tot i que no són
> > malsonants:
> > - menu-driven a la frase:
> > msgid "Disk Usage Analyzer is a graphical, menu-driven viewer that you
> > can use to view and monitor your disk usage and folder structure."
> >
> > la Sílvia em va aconsellar fer servir «controlar»
> >
> > - treemap en el sentit de http://en.wikipedia.org/wiki/Treemap
> > ho he deixat per mapa d'arbre que diria que més o menys ja deu ser això
> >
> > adjunto el po
> >
> > salut!
> > --
> > gil forcada
> >
> > guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > guifi.net - a non-stopping free network
> > bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
> >
> >
>
>
--
gil forcada

guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://klix.sytes.net/wordpress

Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

Related Messages

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.